UA-97861084-1

مجید رحمانی مقالات 14

زندگیم رنگ و بوی کامپیوتر به خودش گرفته و قسمت عمده ای از من وجودیم رو پوشش میده . چون طراحی وب نصفی از وجودم شده .

پیاده سازی و اجرا: برنا ایده